Empresa

Pla d'Igualtat

Totes les persones amb les mateixes possibilitats, aptitud i qualificació han de poder desenvolupar les mateixes tasques sense que les condicions personals com ara sexe, raça, edat, religió suposin un obstacle.

 

Pla de igualtat

L'Onada Serveis treballa, ja des dels seus inicis i de forma intensa, per la igualtat i la no discriminació per raó de gènere, origen o cultura. Un compromís que es manté però que evoluciona amb una aposta més ferma i contundent. Per fer un pas endavant, estem treballant en la redacció del tercer Pla d'Igualtat de L'Onada Serveis. La Comissió d'Igualtat, formada de forma paritària per Representants legals i professionals de l'empresa, treballa perquè divulgar i fer aplicar la perspectiva de gènere de manera transversal en totes les accions del grup, internes i externes.

 

Quin és l'objectiu del nostre Pla d'Igualtat?

  • Promoure una cultura a favor de l'equitat i de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, sensibilitzant a tota la comunitat; Fent campanyes de formació i promoció de la figura masculina dins la cura de les persones grans.
  • Millorar la imatge i la comunicació com a Organització, tant interna com externa, utilitzant un llenguatge no sexista.
  • En un sector altament feminitzat, propiciar la implicació dels homes en tots els nivells de la cadena de cures i tasques a desenvolupar, qualificades i no qualificades.
  • Incorporar la perspectiva de gènere en la prevenció de riscos laborals i aconseguir un entorn saludable i segur per tothom.

Des de la Direcció i tots els departaments suscribim el nostre ferm compromís d'aplicar criteris ètics i de responsabilitat social en la nostra gestió, interna i externa, també en matèria de Qualitat, Medi ambient i Prevenció de Riscos.

 Pla d'igualtat de L'Onada Serveis