Si heu detectat alguna actuació en l'àmbit de l'organització i teniu proves, des d'aquí ho podeu denunciar de manera totalment anònima i segura.

Comunicar problema

Comuniqueu-nos qualsevol actuació que en la vostra opinió sigui contrària al Codi d'Ètica i Conducta

Comunicar problema

Consultar estat incidència

Si heu realitzat una comunicació indiqueu-ne l'identificador i consulta

Consultar estat incidència

Preguntes freqüents

Si teniu dubtes sobre aquest canal anònim de denúncies, aquí trobareu les preguntes més freqüents

Accedeix

L'Onada Serveis, es troba compromesa amb el Dret de la Unió Europea i, en aquest sentit, disposa d'un Canal Intern, en compliment del que estipula la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, com a via de comunicació segura per a totes les persones informants en relació a accions o omissions a les que es refereix l'article 2 d'aquesta llei.

L'article 2 de la Llei enumera les accions i omissions que poden constituir infraccions del Dret de la Unió Europea i que són entre d'altres: Les que afectin els interessos financers de la Unió Europea, les que incideixin en el mercat interior, i incideixin en matèria de competència i ajudes atorgades pels Estats, les accions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu, que impliquin crebant econòmic per a la Hisenda Pública i per a la Seguretat Social, etcétera.

Les persones que ho considerin oportú podran realitzar les seves comunicacions, a aquest canal intern, per escrit o de manera verbal. Les comunicacions escrites hauran de canalitzar-se pel canal de comunicació que s'ofereix en aquesta pàgina web, i aquelles que vulguin realitzar-se de manera verbal, es deurà, prèviament, agafar cita prèvia per a reunió presencial o videoconferència.

Es podran realitzar les comunicacions de manera anònima o mitjançant identificació. En tots dos casos, s'hauran de complir tots els requisits mínims establerts en la llei per al registre de denúncies en els canals interns.

Una vegada presentada la denúncia, li serà generat un justificant de recepció amb un codi d'identificació personal, amb el qual podrà consultar sempre que ho desitgi l'estat del tràmit de la denúncia i fer un seguiment de la comunicació.

Durant el tràmit de la denúncia podrà realitzar-se audiència a la persona denunciant o a les afectades.

Una vegada practicades les diligències necessàries li serà proporcionada resposta a la seva comunicació, bé sigui mitjançant l'arxivament de les actuacions, la derivació a un altre canal de comunicació o la resolució de les diligències practicades.

Durant tot el procés es realitzaran els advertiments relatius a la protecció de dades personals i confidencialitat de la persona informant, i es tindrà dret a sol·licitar informació al responsable sobre aquesta matèria.

Solament accediran a les comunicacions presentades en el canal intern aquelles persones expressament autoritzades en aplicació de la normativa en vigor, estant sotmeses totes elles als deures de confidencialitat establert per la normativa de protecció de dades.