Termes i condicions d'ús de l’APP GERI SOFT (Gerisoft Famílies)

Aquests Termes i Condicions regulen la descàrrega, accés i utilització de l'aplicació mòbil GERISOFT (d'ara endavant, Aplicació) creada per Medicip Health, S.L., que RESIDÈNCIA TERCERA EDAT L'ONADA, S.L. posa a la disposició de les persones usuàries amb la finalitat de compartir informació sobre l'estat de la seva salut, realitzar seguiment i monitoratge de les seves atencions i tractaments i activitats relacionades amb el servei prestat per part de RESIDÈNCIA TERCERA EDAT L'ONADA, S.L, facilitant la comunicació entre la persona usuària i l'entitat i brindar un accés fàcil i segur a la informació de salut.
 
1. GENERAL
 
En compliment de l'obligació d'informació general de l'article 10 de la Llei espanyola 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic l'informa que RESIDÈNCIA TERCERA EDAT L'ONADA, S.L., inscrita en el Registre Mercantil Barcelona, Tomo 44835, Foli 76, Fulla B-468906, Inscripció 1a, amb NIF B43514504 i domicili a Camí Pont del Diable, 10 - BX 43007 Tarragona (Tarragona) és el responsable de l'Aplicació. Si vol contactar amb nosaltres pot fer-ho a través del correu electrònic dretsideures@lonada.com
 
L'accés a l'APLICACIÓ suposa que l'usuari reconeix ha acceptat i consentit sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en tots els termes del present document.
 
RESIDÈNCIA TERCERA EDAT L'ONADA, S.L. es reserva el dret a modificar les presents Condicions d'Ús a fi d'adequar-les a la legislació vigent aplicable a cada moment, així com fer canvis actualitzacions els canvis de les quals seran publicats en l'Aplicació i seran efectius des del moment de la seva publicació. En cas que no estigui d'acord amb les actualitzacions de les Condicions d'ús, podrà renunciar deixant d'usar el Servei.
 
L'accés i descàrrega de l'aplicació és gratuït, excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels usuaris.
 
2. RECOPILACIÓ D'INFORMACIÓ
 
2.1.- Recopilació d'informació tècnica:
 
L'Aplicació recopila automàticament la següent informació sobre el teu dispositiu informàtic:
 
● Identitat:
○ Buscar comptes en el dispositiu,
○ Ubicació aproximada (basada en xarxa) ubicació precisa (basada en xarxa i GPS)
● Fotos/multimèdia/arxius:
○ Realitzar fotografies i vídeos.
● Altres:
○ Administrar l'emmagatzematge de documents,
○ Rebre dades d'Internet
○ Accés complet a xarxa
 
3. REQUISITS DEL SISTEMA I DISPONIBILITAT
 
Per a poder utilitzar l'Aplicació Mòbil, l'Usuari ha de disposar d'un ordinador, telèfon o dispositiu mòbil compatible, amb connexió a internet i que compleixi les especificacions mínimes («Requisits del programari»). La versió del programari de l'Aplicació pot sofrir actualitzacions periòdiques per a afegir compatibilitat amb noves funcions i serveis.
 
Els requisits del programari són els següents: Dispositius operatius Android 4.2 i versions superiors; Dispositius Apple amb iOS 8.0 o posterior (informació pendent fins a finalització de l'aplicació)
 
RESIDÈNCIA TERCERA EDAT L'ONADA, S.L. farà tots els esforços raonables perquè l'aplicació estigui disponible en tot moment. No obstant això, l'Usuari accepta que el lliurament de l'aplicació es realitzi a través d'internet i de xarxes mòbils i que, en conseqüència, la qualitat i disponibilitat de l'aplicació poden veure's afectades per factors aliens al control responsable de l'Aplicació.
 
4. POLÍTICA DE PRIVACITAT
 
En general no s'exigeix la prèvia subscripció o registre com a Usuari per a l'accés i ús de l'Aplicació, sense perjudici que per a la utilització de determinats serveis o continguts de la mateixa s'hagi de realitzar aquesta subscripció o registre.
 
RESIDÈNCIA TERCERA EDAT L'ONADA, S.L. estan especialment sensibilitzats amb la protecció de les dades dels usuaris que accedeixen a l'Aplicació, garantint la seva intimitat i privacitat de tots els interessats d'acord amb les exigències legals estipulades en la legislació vigent.
 
La creació del compte de les persones usuàries serà realitzada per part de l'entitat i es recollirà informació de caràcter personal, com el nom i els cognoms, així com informació de caràcter personal necessària per al Servei.
 
RESIDÈNCIA TERCERA EDAT L'ONADA, S.L. també pot recaptar i generar automàticament informació d'altres àmbits d'ús, com ara metadades dels serveis, dades d'inici de sessió, informació sobre el dispositiu, adreces IP, dades de tercers i informació obtinguda a partir de cookies.
 
En compliment del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 desembre mitjançant el present document RESIDÈNCIA TERCERA EDAT L'ONADA, S.L. com a Responsable del tractament informen que tractaran les dades facilitades per l'usuari de l'Aplicació amb la finalitat de:
 
● Gestionar l'alta com a usuaris registrats en l'aplicació amb l'objectiu de prestar i mantenir els seus serveis,
● Resoldre les qüestions i dubtes formulats pels usuaris a través de l'aplicació mòbil
 
Les dades es tractaran durant el temps necessari per a mantenir la finalitat del tractament tret que l'interessat hagi revocat el seu consentiment. Posteriorment es conservaran bloquejats per a complir amb els terminis legalment establerts, adoptant les mesures tècniques i organitzatives per a impedir el seu tractament incloent la seva visualització, i estant únicament a la disposició de jutges, tribunals, ministeri fiscal o administracions públiques, amb la finalitat de fer front a responsabilitats legals. Transcorregut el període legal requerit, es procedirà a la destrucció definitiva d'aquestes dades.
 
Les dades de l'usuari no es comunicaran ni seran cedits a tercers tret que existeixi alguna obligació legal o aquells prestadors vinculats al Responsable que actuen com a encarregats del tractament amb els quals s'ha subscrit el corresponent contracte d'acord amb els termes de la legislació vigent.
 
Els nostres servidors estan situats a la Unió Europea, i amb caràcter general, contractem prestadors de serveis situats també dins de l'Espai Econòmic Europeu o en països que han estat declarats amb un nivell adequat de protecció.
 
Si necessitem utilitzar proveïdors de serveis externs que requereixin la transmissió de dades personals anés de la Unió Europea o en països que no han estat declarats amb un nivell adequat de protecció, ens assegurarem de garantir la seguretat i legitimitat del tractament de les seves dades mitjançant decisions d'adequació, clàusules tipus, normes corporatives vinculants, excepcions o qualsevol altre instrument aprovat per l'autoritat de control que ofereixi les garanties adequades per a la realització de la *transferència internacional de dades.
 
La base de legitimació per al tractament de les seves dades, i l'enviament d'informació comercial serà el consentiment que atorga l'usuari en seleccionar la casella d'acceptació de la clàusula informativa i de la nostra política de privacitat abans d'enviar la petició.
 
És important que perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l'usuari ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en ells, en cas contrari, no responem de la veracitat d'aquests. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces garantint que tota la informació facilitada correspon amb la situació real, que està actualitzada i és exacta, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació.
 
Si l'usuari facilita dades de terceres persones per a qualsevol finalitat a RESIDÈNCIA TERCERA EDAT L'ONADA, S.L. garanteix que ha obtingut aquestes dades de manera lícita, que ha informat prèviament els afectats, obtenint el seu consentiment per a comunicar-los i que la informació facilitada és exacta i veraç.
 
L'usuari tindrà dret a accedir a les seves dades i a obtenir confirmació sobre el seu tractament, així com una còpia de les dades personals objecte de tractament. Té dret a actualitzar-los i sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o sol·licitar la supressió quan les dades no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recaptats. Pot sol·licitar la limitació en el tractament de les seves dades i oposar-se al tractament dels mateixos revocant el seu consentiment, així com exercir el dret a la portabilitat de les dades. De la mateixa manera, té dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Pot exercir els seus drets contactant amb nosaltres Camí Pont del Diable, 10 BX - 43007 E-mail: dretsideures@lonada.com Dades de contacte del delegat de protecció de dades: Camí del Pont del Diable, 10 Baixos - protecciodedades@lonada.com
 
Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control en www.aepd.es

5. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
 
Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre l'APLICACIÓ són titularitat de RESIDÈNCIA TERCERA EDAT L'ONADA, S.L. corresponent-li l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.
 
Els tercers titulars de drets de propietat intel·lectual i industrial sobre fotografies, logotips, i qualssevol altres símbols o continguts inclosos en l'APLICACIÓ han concedit les corresponents autoritzacions per a la seva reproducció, distribució i posada a la disposició del públic.
 
L'usuari reconeix que la reproducció, modificació, distribució, comercialització, descompilació, desencadenat, utilització de tècniques d'enginyeria inversa o de qualsevol altre mitjà per a obtenir el codi font, transformació o publicació de qualsevol resultat de proves de referències no autoritzades de qualsevol dels elements i utilitats integrades dins del desenvolupament constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de RESIDÈNCIA TERCERA EDAT L'ONADA, S.L., obligant-se, en conseqüència, a no realitzar cap de les accions esmentades.
 
Informació sobre enllaços
 
El nostre servei podria contenir a vegades enllaços a, i des de, llocs web de la nostra xarxa de socis, anunciants i afiliats (incloent, però no limitant, llocs web en els quals el servei és publicitat). Si vostè segueix un enllaç a qualsevol d'aquests llocs web, tingui en compte que aquests llocs web i qualsevol servei als quals pugui accedir a través dels mateixos tenen la seva pròpia política de privacitat i nosaltres no acceptarem cap responsabilitat respecte a les mateixes o sobre qualsevol dada personal que sigui obtingut per aquests llocs web o serveis, com, per exemple, dades del contacte i ubicació. Revisi aquestes polítiques abans d'enviar qualsevol dada personal a aquests llocs web o usar els seus serveis.
 
6. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT
 
RESIDÈNCIA TERCERA EDAT L'ONADA, S.L.es reserva el dret d'editar, actualitzar, modificar, suspendre, eliminar o finalitzar els serveis oferts per l'Aplicació, incloent tot o part del seu contingut, sense necessitat de previ avís, així com de modificar la forma o tipus d'accés a aquesta.
 
Les possibles causes de modificació poden tenir lloc, per motius tals, com la seva adaptació a les possibles novetats legislatives i canvis en la pròpia Aplicació, així com a les quals es puguin derivar dels codis tipus existents en la matèria o per motius estratègics o corporatius. RESIDÈNCIA TERCERA EDAT L'ONADA, S.L.no serà responsable de l'ús de l'APLICACIÓ per un menor d'edat, sent la descàrrega i ús de l'APLICACIÓ de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari. La responsabilitat d'ús de l'APLICACIÓ correspon només a l'usuari. Excepte el que s'estableix en aquests Termes i Condicions, RESIDÈNCIA TERCERA EDAT L'ONADA, S.L. no és responsable de cap pèrdua o mal que es produeixi en relació amb la descàrrega o l'ús de l'APLICACIÓ, de fallades, avaries o bloquejos en el funcionament de l'APLICACIÓ (per exemple, i sense caràcter limitatiu: error en les línies de comunicacions, defectes en el maquinari o programari de l'APLICACIÓ o fallades en la xarxa d'Internet). Igualment, RESIDÈNCIA TERCERA EDAT L'ONADA, S.L. tampoc serà responsable dels danys produïts a conseqüència d'un ús indegut o inadequat de l'APLICACIÓ per part dels usuaris.

7. LEGISLACIÓ I FUR
 
La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen els textos legals, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.