Quina és la finalitat del canal del denunciant o canal de denúncies?

La Llei 2/2023 té com a finalitat atorgar una protecció adequada enfront de les represàlies a les persones que informin sobre alguna de les accions o omissions a les quals es refereix l'article 2 en el marc d'una relació professional. Amb això el canal pretén enfortir la cultura de la informació, les infraestructures d'integritat de les organitzacions i fomentar la cultura de la informació o comunicació com a mecanisme per a prevenir i detectar amenaces a l'interès públic.

Quines persones són considerades informants, d'acord amb la Llei 2/2023?

La Llei 2/2023 considera informants a les persones que treballin en el sector privat o públic i que comuniquin infraccions de les quals hagin tingut coneixement en un context laboral o professional. També aquelles que comuniquin o revelin informació obtinguda en el marc d'una relació laboral o estatutària ja finalitzada, voluntaris, becaris, personal en formació, així com les persones la relació laboral de les quals encara no hagi començat, quan la informació relativa a la infracció s'hagi obtingut durant el procés de selecció o negociació precontractual.

D'altra banda, les mesures de protecció de la persona informant també han d'aplicar-se, si escau, a:

les persones físiques que, en el marc de l'organització en la qual presti serveis l'informant, li assisteixin en el procés.

les persones físiques relacionades amb l'informant i que puguin sofrir represàlies (com a companys de treball o familiars).

les persones jurídiques per a les quals la persona informant treballi, o bé mantingui qualsevol altre tipus de relació en un context laboral o tingui una participació significativa.

Per a tenir dret a protecció, les persones que comuniquin informació previstes en l'article 2 han de complir determinades condicions. Concretament, han de tenir motius raonables per a pensar que la informació és veraç i que la comunicació o revelació s'ha fet conforme als requeriments de la llei.

Com es protegeix a les persones informants?

D'una banda, es posa a la seva disposició un canal segur i es garanteix la confidencialitat pel que fa a la identitat i admet, fins i tot, que la informació es pugui facilitar de manera anònima.

D'altra banda, es prohibeix de manera expressa els actes de represàlia i estableix mesures de protecció i suport. Quant a les mesures de protecció, garanteix (de manera limitada) que no s'incorrerà en responsabilitat pel fet de denunciar.

Com pot informar-se d'una infracció d'acord amb la Llei 2/2023?

El canal intern és la via preferent per a informar sobre les accions o omissions previstes, sempre que es pugui tractar de manera efectiva la infracció.

No obstant això, tota persona física podrà informar, davant les autoritats o òrgans autonòmics corresponents, sobre les accions o omissions incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei, ja sigui directament o prèvia comunicació a través del canal intern.

Per quines vies pot fer-se arribar una denúncia a la nostra organització?

La llei estableix que el canal intern haurà de permetre realitzar comunicacions per escrit, verbalment, o de les dues maneres. Les persones que ho considerin oportú podran realitzar les seves comunicacions a aquest canal intern de manera escrita o verbal. Les comunicacions escrites hauran de canalitzar-se pel canal de comunicació que s'ofereix en aquesta pàgina web, i aquelles que vulguin realitzar-se de manera verbal es deurà, prèviament, agafar cita prèvia per a reunió presencial o videoconferència.