Assamblea

Cada mes al centre de dia l'onada de Tarragona, es duen a terme assemblees amb la directora i educadora social. Aquesta assemblea consisteix en saber, quines activitats falten, quines activitats els hi agradaria que es portessin a terme, com estan al centre...

29-08-2023

TARRAGONA