Ultima hora covid-19

L'Onada Serveis ha obert aquest canal web per a professionals, usuaris, familiars, i població en general, puguin tenir accés a les Últimes notícies sobre el coronavirus que afectin les persones que reben els serveis de aquest grup centrat en l'atenció a les persones. 

 

_____________________

 

Recomanacions sobre les visites de familiars a persones ingressades a hospitals d’atenció intermèdia/centres sociosanitaris

 

Els centres han adaptat la seva dinàmica a unes mesures de màxima prevenció per evitar contagis, tant per als pacients (població molt vulnerable) com per als professionals i, al mateix temps, voldrien cobrir amb la màxima seguretat les necessitats de les persones que hi van a veure els seus familiars i amics.

Davant la situació pandèmica causada pel coronavirus SARS-CoV-2, i amb l’objectiu de poder donar les millors cures a les persones ingressades, el programa VINCat (Vigilància de les infeccions nosocomials als hospitals de Catalunya) i Salut Pública, de forma conjunta amb el Pla director sociosanitari i la Direcció Operativa d’Atenció Intermèdia del Servei Català de la Salut, fan les recomanacions següents per possibilitar les visites familiars als centres. En relació amb les recomanacions específiques per a les visites, cal destacar:

1. Aspectes generals que cal tenir en compte:

• Les visites, un cop autoritzades, es començaran a fer en les àrees dels centres considerades netes i sempre que la situació clínica dels pacients ho permeti. Per evitar la possibilitat de contagis/disseminació de la infecció, es continuarà restringint l’accés a les àrees considerades brutes “amb pacients amb malaltia activa o residual per COVID-19” i, en aquests casos, els centres podran avaluar la possibilitat de fer algun tipus de visita amb separació per mampares de metacrilat si fos possible i mesures d’aïllament bata ―mascareta i guants― per als pacients.

• Les visites estaran autoritzades a partir que la zona on estigui l’hospital d’atenció intermèdia/centre sociosanitari en les següents fases segons el Pla de desconfinament:

- Fase O: priorització de les visites d’acompanyament i suport al final de vida (aquest punt específic està tractat al Protocol específic).

- Fase I: Afegir la priorització de les visites de pacients en situació de descompensació de malaltia crònica.

- Fase II: Generalització de visites a tot tipus de pacients.

- Fase III: Visites de familiars (fins a 3 persones) en zones exteriors del centre. 15 de maig de 2020

2. Aspectes a tenir en compte per part del centre:

• Totes les visites hauran d’estar autoritzades pel centre mitjançant cita prèvia, tot garantint que la família rep informació sobre les limitacions i mesures específiques que hauran de prendre el dia de la vista. El centre haurà d’establir les franges horàries de visita i el seu aforament màxim en funció de les seves instal·lacions i la disponibilitat de personal per a la supervisió.

• El centre haurà de disposar d’una àrea o sala de recepció de visites on personal del centre realitzarà la instrucció i el cribratge dels visitants (vegeu la secció 3 del document). Els pacients no han de tenir accés a aquesta sala.

• Es recomana la creació d’àrees dedicades específicament per a visites, en què s’aplicarà el protocol vigent de desinfecció i neteja entre visita i visita.

• És recomanable que aquestes àrees disposin de separació física, mampares de vidre o planxa de metacrilat transparent, i accessos diferenciats per al pacient i el visitant que han d’accedir-hi per portes diferents i que garanteixin la distància de seguretat de dos metres entre les persones.

• Habilitar les visites té com a objectiu donar suport emocional, però en una situació d’alt risc s’han de minimitzar al màxim els riscos que implica l’entrada de persones alienes a la institució i possibles vectors de contagis. Es recomana una visita setmanal per pacient i que el familiar sigui el mateix en períodes no inferiors a 14 dies.

• A l’època estival s’habilitarà un espai per a visites exteriors (només en fase III del pla de desconfinament) on es puguin mantenir les distàncies de seguretat i les condicions dels pacients siguin les més favorables. Per tal de garantir el manteniment de la distància de seguretat és recomanable marcar línies de separació amb pintura o cinta adhesiva al terra de l’espai habilitat, que garanteixin la distància de seguretat entre el visitant i el pacient.

• Mentrestant, es mantindrà l’acompanyament en situacions de final de vida on s’ha d’aplicar el protocol pertinent del Departament de Salut.

• Independentment de la possibilitat de les visites presencials, el centre sociosanitari o hospital d’atenció intermèdia ha de garantir que, sempre que la situació del pacient ho permeti, hi hagin mètodes alternatius com l’ús de telèfons o videoconferència, que permetin mantenir una relació fluïda entre els pacients i les seves famílies.

• Cal considerar en casos concrets en què no és possible la mobilització dels pacients, que el familiar accedeixi a l’habitació amb les corresponents mesures de protecció (que ha de subministrar el centre).

 

3. Aspectes a tenir en compte respecte dels visitants:

• Durant períodes de transmissió comunitària, tots els visitants hauran de sotmetre’s a un cribratge per part dels professionals sanitaris del centre sociosanitari o hospital d’atenció intermèdia per detectar signes i símptomes d’infecció respiratòria aguda o de risc significatiu de COVID-19.

• Es recomana una breu justificació de la necessitat d’establir mesures d’accés i higièniques estrictes degut a l’especial vulnerabilitat dels pacients i a la realització d’una enquesta breu que ha d’incloure preguntes sobre la presència de símptomes d’infecció respiratòria, control de temperatura, antecedents de proves diagnòstiques positives i de contacte amb casos confirmats de COVID-19. Aquest procés s’ha de fer al lloc específicament reservat per al triatge.

• Al familiar o visitant amb prova positiva (PCR/detecció antigen o IgM positiva a SARS-CoV-2), amb signes/símptomes d’infecció respiratòria o antecedents de contacte amb casos confirmats de COVID-19 en les dues setmanes anteriors no li ha de ser autoritzat l’accés al recinte.

• Un cop superat el cribratge, els familiars o la persona que accedeixi al centre ha de realitzar un rentat higiènic de mans, desinfecció del calçat, s’ha de posar una mascareta quirúrgica que li proporcionarà el centre i ha mantenir la distància mínima de 2 metres amb els pacients. • Tots els visitants hauran de dur guants i mascareta quirúrgica. En funció de la disponibilitat, el centre els proporcionarà els guants un cop passat el cribratge o els informarà que han de dur-ne de propis quan se sol·liciti la visita. És molt important insistir que no poden portar posats els guants des del carrer.

 

• El visitant ha de ser un familiar molt proper o tutor del pacient o alguna altra persona si a criteri de l’equip terapèutic es considera, pel seu impacte beneficiós per l’estat emocional del pacient.

 

• Els visitants han de limitar-se a un per pacient, per tal de preservar el distanciament físic.

 

• En el cas d’un pacient afectat de malaltia crònica avançada i, en situació de final de vida, s’ha de permetre a un nombre limitat de familiars que passin el cribratge, poder estar amb la persona malalta a l’habitació segons els criteris i protocol específic publicat pel Departament de Salut.

• Els visitants hauran de visitar el pacient directament a l’arribada i sortir immediatament després de la visita. La durada de la vista quedarà a criteri del centre mateix en funció de la disponibilitat i l’aforament.

• S'ha de prohibir el contacte directe dels visitants amb pacients amb la COVID-19 confirmada, probable o sospitosa.

 

_____________________

Recomanacions per a l’acceptació de nous ingressos als centres residencials i de les visites de familiars

 

El Departament de Salut ha publicat dos documents importants en el procés de desescalada dels centres residencials i que són els següents:

- Recomanacions per a l’acceptació de nous ingressos als centres residencials.

- Recomanacions sobre les visites de familiars a persones que viuen en centres residencials.

Ambdós documents han tingut en compte la "Proposta d’ACRA per al desescalament en els centres residencials d’atenció a la gent gran", i preveuen diversos aspectes i requeriments que s'han de tenir en compte per tal de garantir la seguretat i la salut de les persones usuàries i els professionals.

 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/recomanacions-nous-ingressos.pdf

 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/recomanacions-visites-familiars.pdf

 

_____________________

 

 

Obertura de centres de dia: BOE, instància ACRA i grup de treball amb propostes d'obertura 

Us adjuntem l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, publicada ahir en el BOE A-2020-4911.

En l’article 17 es fa referència a l’obertura dels serveis socials i concretament a centres d’atenció diürna per a persones en situació de dependència. A Catalunya només entraran en aquesta fase, a partir de demà dilluns 11 de maig, el Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i l'Alt Pirineu i Aran. Segons diu l’Ordre SND/399/2020 els centres han d’estar oberts i disponibles per a l’atenció presencial a la ciutadania.

Per aquest motiu, i amb la finalitat de dotar d’una major seguretat jurídica a l’activitat dels centres de dia, ACRA presentarà demà a primera hora una instància sol·licitant al Departament que es pronuncií expressament sobre la reobertura d’aquells centres de dia que estiguin ubicats en regions sanitàries de Catalunya que es trobin en fase 1 del Pla de Transició a la nova normalitat.

Paral·lelament, i com ja sabeu, des d’ACRA estem finalitzant la proposta d’obertura de centres de dia amb un grup de treball, proposta que presentarem al DTASF demà mateix i que compartirem amb tots vosaltres.

 

https://www.acra.cat/orden-snd-399-2020-de-9-de-mayo-para-la-flexibilizaci%C3%B3n-de-determinadas-restricciones-de-%C3%A1mbito-nacional-establecidas-tras-la-declaraci%C3%B3n-del-estado-de-alarma-en-aplicaci%C3%B3n-de-la-fase-1-del-plan-para-la-transici%C3%B3n-hacia-una-nueva-normalidad-9-de-maig-de-2020-_592224.pdf

_____________________

 

El Departament de Salut ha publicat un document recopilatori amb tota la normativa publicada fins ara en relació amb el coronavirus i d'aplicació a les residències per a gent gran. Inclou resolucions, instruccions, decrets i lleis que s'han promogut tant a nivell de Catalunya com a la resta de l'Estat.

Consulteu-lo al bloc sobre residències

 

_____________________ 

 

Viure amb la gent gran en residències durant la pandèmia COVID-19

 

 

_____________________ 

 

Cures bàsiques i especials per a pacients geriàtrics amb COVID-19 (fitxes)

  

Aquestes recomendciones realitzades per Metges Sense Frontesras estan adreçades principalment a les residències de gent gran i als centres sociosanitaris. En aquestes fitxes es mostren recomanacions i consells sobre cures bàsiques geriàtrics i sobre cures geriàtrics en situacions especials.

 

 
 

Cures pal·liatives per a pacients geriàtrics (fitxes)

 

Aquestes recomanacions i materials realitzats per Metges sense Fronteres estan adreçades principalment a les residències de gent gran i als centres sociosanitaris. En aquestes fitxes fem èmfasi en les cures pal·liatives i en l'atenció en salut mental dels pacients geriàtrics. Aquestes recomanacions es focalitzen en les mesures de confort i acompanyament essencials per garatizar un final de vida digne per als residents.

 

https://msfcovid19.org/cuidados-paliativos-para-pacientes-geriatricos-fichas/

 

_____________________ 

 

_____________________

 

 

Us adjuntem el document de Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2 que ha publicat recentment el Consell de Relacions Laborals de Catalunya.

En el document trobareu un apartat amb mesures especials per a treballadors i treballadores que presten serveis en entorns d’assistència medicosanitària, sociosanitaria i residencial (pàgina 11), i un altre apartat amb mesures especials per a treballadors i treballadores que presten serveis en l’atenció domiciliaria (pàgina 13).

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf

 

 

COMPETÈNCIES ASSUMIDES PEL DEPARTAMENT DE SALUT EN L’ÀMBIT DELS CENTRES DE SERVEIS SOCIALS DE CARÀCTER RESIDENCIAL

 

En el DOGC d’avui, 23 d’abril de 2020, s’ha publicat el Decret Llei 13/2020, de 21 d’abril, pel qual s’adopten mesures urgents de caràcter estructural i organitzatiu, així com mesures en l’àmbit de les entitats del sector públic de l’Administració de la Generalitat, en el qual es determinen les competències que assumeix el Departament de Salut (DS) i, per tant, i per connexió, les que es mantenen en el Departament de Treball i Afers Socials i Famílies (DTASF), en l’àmbit dels centres de serveis socials de caràcter residencial.

Així mateix, es regula el règim en matèria de contractació, personal, inspecció i informació en relació amb les competències que assumeix el Departament de Salut i es concreten encara més les actuacions futures de caràcter pressupostari.

En concret, s’especifica que el DS assumeix les competències en matèria d’intervenció i informació de centres de serveis socials de caràcter residencial que corresponen a la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, competències que se circumscriuen, pel que fa a la gent gran, a les tipologies següents de la Cartera de Serveis Socials:

 • Servei de llar residència per a gent gran de caràcter temporal o permanent.
 • Serveis de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent.

Com és conegut, l’adscripció de la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat al DS es va produir mitjançant l’anterior Decret Llei 12/2020, de 10 d’abril, que va disposar que fins que no s’aprovin els corresponents decrets de reestructuració dels DS i DTASF, l’esmentada Direcció General mantindrà les seves funcions i estructura vigents.

Doncs bé, sense perjudici de l’anterior, mitjançant el nou Decret Llei 13/2020 s’adopten una sèrie de mesures organitzatives:

 • Les unitats orgàniques del DTASF i el seu personal adscrit que exerceixin funcions tranversals, i només pel que fa a les competències assumides pel DS, continuaran desenvolupant aquestes funcions sota les directrius i criteris d'actuació del DS.

 

 • El Servei d'Inspecció i Registre, adscrit a la Direcció de Serveis del DTASF, així com les unitats territorials en què es desplega la funció inspectora sota la coordinació funcional del Servei d'Inspecció i Registre esmentat, actuarà i donarà suport al DS, a requeriment de la inspecció sanitària, en els termes que acordin els dos departaments, en relació amb la normativa reguladora de les actuacions inspectores i de control en matèria d’assistència i serveis socials.

 

 • Els òrgans competents del DS exerciran les competències en matèria de contractació administrativa i de tots els actes de contingut econòmic que en derivin, en relació amb les competències assumides, a través dels òrgans del DTASF que correspongui, sense perjudici dels expedients que pugui tramitar directament el DS en exercici de les seves funcions d'intervenció.

 

 • En relació amb les competències transferides, els òrgans competents del DS exerciran la competència per autoritzar i disposar tot tipus d'anotacions comptables relacionades amb les despeses, el reconeixement de drets i obligacions, les modificacions pressupostàries i altres facultats en matèria de gestió econòmica, pressupostària i comptable, a través dels òrgans del DTASF que correspongui, sense perjudici dels compromisos que pugui assumir directament el DS, com a conseqüència de l'exercici de les competències assumides d'intervenció.

 

 • Es comprometran amb càrrec als crèdits pressupostaris propis les despeses corresponents als expedients següents: o Els expedients de contractació administrativa i altres que impliquin l'assumpció de compromisos de caràcter econòmic que, des de l'entrada en vigor del Decret Llei 12/2020, de 10 d'abril, iniciïn el DS i el CatSalut, en execució de les competències assumides en matèria de centres socials de caràcter residencial.
 1. Les contractacions temporals de professionals que s'hagin d'efectuar per atendre la situació urgent social o sanitària d'aquests centres residencials per raó de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per part del DS i per l'ICS, pel que fa al personal sanitari.
 2. En el moment en què la persona titular del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda realitzi les adaptacions pressupostàries necessàries, aquests crèdits pressupostaris propis, compromesos per part del DS, el CatSalut i l’ICS, seran compensats mitjançant els crèdits pressupostaris previstos per a aquestes finalitats i no compromesos per part del DTASF.

 

 • Els sistemes d'informació necessaris per gestionar les competències assumides pel DS que es duguin a terme de manera unificada amb altres recursos de caràcter social han de garantir el manteniment de les funcions d'obtenció i tractament d'informació en relació amb aquests centres i, a aquest efecte, les unitats del DTASF responsables de la seva gestió han de posar a disposició del DS la informació que aquest els pugui requerir per a l'exercici correcte de les funcions que li són pròpies.

 

Recomanacions

Pla d’acció per la gestió de persones en l’àmbit residencial i l’assistència sanitària en situació de pandèmia per COVID-19

 

El Departament de Salut ha publicat un nou Pla d’acció per la gestió de persones en l’àmbit residencial i l’assistència sanitària en situació de pandèmia per COVID-19, d'abast a les residències de gent gran, entre d'altres serveis

 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/pla-accio-residencies.pdf

 _____________________________

Ja està disponible al nostre canal de YouTube de Acra el webinar "Medidas de prevención adaptadas para el cuidado de personas mayores o en instituciones". En aquest seminari vam parlar amb Luis Encinas i Aldo Giuliotti, experts de Metges Sense Fronteres, sobre les mesures de prevenció bàsiques per evitar infeccions, i quines opcions existeixen per protegir-nos correctament del coronavirus i així augmentar la nostra seguretat i la de les persones usuàries.

 

 

 

Les mesures de prevenció més importants són les precaucions dissenyades per a la cura de tots les persones usuàries, independentment del seu presumpte estat d'infecció.

 

 

 

A casa atendre amb qualitat

 
En els centres tenim uns protocols establerts. A casa no cal oblidar establir mesures de seguretat i control per prevenir el contagi i poder tenir cura amb qualitat


 

____________________________

 

El DTASF ha obert un canal de consultes sobre els efectes del COVID-19, per a professionals del sistema català de serveis socials, tant per via correu (covid19.tsf@gencat.cat) com per via telefònica, als telèfons 93 887 63 97 // 93 887 63 99.

___________________________

Instruccions del DTASF respecte el retorn voluntari al seu domicili de les persones que viuen en centres residencials

 

El DTASF ha obert un canal de consultes sobre els efectes del COVID-19, per a professionals del sistema català de serveis socials, tant per via correu (covid19.tsf@gencat.cat) com per via telefònica, als telèfons 93 887 63 97 // 93 887 63 99.

 

https://www.acra.cat/instruccions-de-la-direcci%C3%B3-general-de-l-autonomia-personal-i-la-discapacitat-del-departament-de-treball-afers-socials-i-fam%C3%ADlies-respecte-el-retorn-voluntari-al-seu-domicili-de-les-persones-que-viuen-en-centres-residencials-mentre-duri-la-situaci%C3%B3-de-risc-relacionada-amb-el-covid-19-27-de-mar%C3%A7-de-2020-_580381.pdf

 

 

D'acord amb la nova Instrucció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que permet que les persones que viuen a les residències puguin anar a casa a petició dels seus familiars, és imprescindible disposar d’una informació mínima per realitzar els tràmits necessaris per assegurar-nos que la persona no té la COVID-19.

Per aquest motiu hem preparat aquest petit formulari on heu de facilitar 3 dades d'identificació. S’ha d'omplir un formulari per cada resident que hagi sol·licitat anar a casa d'un familiar.

 

Enllaç del formulari

___________________________

 

Continguts amb infografies clares, textos senzills i sobre els aportacions d'especialistes.

També es manté el contacte constant per WhatsApp amb els familiars que ho sol·licitin, i és generin comunicacions pels Xarxes socials i skype. 

La informació accessible a QUALSEVOL professional que es relaciona amb la persona usuària i, també, per super família mantenint la privacitat de cada usuari ia més oferint transparència, rapidesa i qualitat.

 

 

 

Transmissió

 

El coronavirus es transmet principalment per les gotes respiratòries de més de 5 micres i pel contacte directe amb les secrecions dels pacients infectats. També es podria transmetre per aerosols en procediments terapèutics que els produeixin. Les precaucions adequades per al maneig dels pacients amb infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 inclouen les precaucions estàndard, precaucions de contacte i precaucions de transmissió per gotes.

 

Guia d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2

El Servei Català de la Salut ha actualitzat la Guia d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 a les residències. El document té dos objectius: per una banda oferir una atenció al centre residencial tot assegurant que aquesta sigui de qualitat, i per l'altra garantir els nivells adequats de prevenció i control de la infecció per a la protecció dels residents, dels familiars i professionals dels centre residencials, i d’aquells professionals del sistema sanitari que els atenguin, així com a la resta de població en el seu conjunt. 

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/guia-actuacio-residencies.pdf

 

 

 

Webinar

Compartim aquest webinar d'Acra con Yolanda Lejardi, Directora Asistencial de Atención Primaria del Instituto Catalán de la Salud, y de José Luis del Val García, Responsable de la Unidad de Evaluación, Sistemas de información y Calidad del Instituto catalán de la Salud sobre cómo deben actuar los profesionales de la atención a las personas mayores en relación con la epidemia del coronavirus SARS-Cov-2 en un nuevo webinar del Observatorio de la Dependencia

 

 

 

Definició de casos d’infecció pel coronavirus SARS-CoV-2

 

Segons l'Agència de Salut Pública de Catalunya en la fase actual de transmissió del SARS-CoV-2 s’ha de realitzar la detecció d’infecció en les següents situacions:

A. Persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda que es troba en un centre hospitalitzat o que compleix criteris d'ingrés hospitalari.

B. Persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda de qualsevol gravetat que pertanyi a algun dels següents grups:

(a) personal sanitari i sociosanitari

(b) altres serveis essencials

 

C. Es pot valorar la realització de la prova diagnòstica a persones especialment vulnerables o internades en centres tancats o semitancats, que presenten un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda independentment del seu grau de gravetat, després de realitzar una valoració clínica individualitzada. No es realitzarà prova diagnòstica de rutina a aquelles persones que presentin infecció respiratòria aguda que no estiguin incloses en els supòsits anteriors. Els serveis de salut pública poden establir els mecanismes de vigilància i diagnòstic que consideren necessaris per al seguiment i la gestió de l'epidèmia. Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus

SARS-CoV-2 8 / 38 Els casos s’han de classificar de la manera següent:

• Cas descartat: cas amb resultats de laboratori per a SARS-CoV-2 negatius.

• Cas probable: en cas que els resultats de laboratori per a SARS-CoV-2 no siguin concloents o siguin únicament positius per a una de les PCR del criteri de laboratori.

• Cas possible: cas amb infecció respiratòria aguda lleu sense criteri per practicar test diagnòstic.

• Cas confirmat: cas que compleix criteris de laboratori.

 

RD 463/2020 de 14 de març 

Conscients de la vulnerabilitat de les persones que atenem i sabent que depenen de nosaltres per les activitats de la vida diària, tots els nostres equips de professionals estan totalment entregats a seguir atenent a tots els nostres usuaris a L’Onada. Hem activat els protocols i mecanismes per seguir donant els serveis a les persones que atenem tot vetllant pels nostres equips de treball amb conseqüència de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma decretat pel Govern d’espanya el dia d’ahir.

Una de les mesures és la limitació de la lliure circulació de persones, exceptuant els desplaçaments al lloc de treball amb la finalitat de seguir prestant serveis professionals. 

Nosaltres hem organitzats els nostres centres en petites unitats que permetin un bon pla de traçabilitat en cas que alguna persona amb la que mantenim contacte hagi de romandre aïllada per prevenció. 

En el cas de Centres de Dia que s’han vist obligats a tancar, hem organitzat les necessitats bàsiques i en farem un seguiment domiciliari per poder-les atendre.

La prestació dels serveis a L’Onada estan garantits així com la seguretat de tots els nostres professionals, respectant les normes i els procediments de prevenció elaborats pel departament de riscos laborals de l’organització.

Pel que fa als Departaments Centrals de l’entitat, tal i com recull l’article 8 s’han pres les mesures necessàries per facilitar el teletreball i seguir donant el servei de suport a totes les residències que resten operatives les 24 hores del dia. No obstant, això és només el 3,5% de la nostra plantilla. La resta, grans professionals que estan treballant per atendre les persones més vulnerables del nostre país davant aquesta nova malaltia, amb una gran voluntat de servei i un sentit vocacional d'ajudar els altres molt arrelat. 

 

Gabinet psicològic

 

En les crisis sanitàries com la que vivim amb el COVID-19 cal que ens responsabilitzem d'un atenció adequada de nosaltres mateixos com a professionals exposats a una situació de gran incertesa i estrès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decàleg per gestionar la por davant el coronavirus SARS-CoV-2 

 

 

 

 

És possible que aquest escenari sigui únic i sense precedents per a tu, especialment si no has estat involucrat / a en situacions similars. Tot i això, recorda i fa servir les estratègies et van resultar útils en el passat per manejar els moments d'estrès. Les estratègies per alleujar l'estrès o la por són les mateixes fins i tot si canvia l'escenari.

 

Si els nivells d'estrès empitjoren i et sents aclaparat / a, no et culpis. Tots experimentem estrès, por, incertesa i l'afrontem de diferents maneres.

 

A més, comprèn que les pressions actuals i passades de la teva vida personal i professional podrien estar afectant al teu benestar emocional en el teu exercici diari.

 

Mostrem consells per afrontar la por perquè sabem de la importància que té en aquestes circumstàncies controlar la realitat.

 

 

 

 

Neteja i desinfecció

Tots els centres estan adoptant mesures extremes de neteja amb desinfectants recomanats per l'autoritat sanitària en tot el centre, amb especial atenció a les següents zones:

 • En l'accés / sortida dels sectors d'aïllament, com poden ser portes, escales, ascensors, entre d'altres.

 

 •     Zones accessibles per a les persones deambulantes.

Seguint aquesta infografia s'ajuda a treballar i prevenir sempre:

 

 

 

 

Prevenció

 

Què és un EPI?

 

Un EPI és un Equip de protecció individual. És a dir, qualsevol dispositiu o mitjà que vagi a portar o de què hagi de disposar una persona amb l'objectiu que la protegeixi contra un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva salut i la seva seguretat.

 

Els EPI en el cas de la pandèmia de coronavirus s'empren en L'Onada com a part d'un programa global que comença amb la prevenció. Els EPI són elements essencials de tota estratègia de control de el risc. Es poden utilitzar eficaçment si es coneix bé el lloc que ocupen en la jerarquia de control. L'ús d'EPI ha de recolzar-se en un programa de protecció personal que garanteixi el funcionament de la protecció en les condicions d'ús previstes i que els que han de portar-sàpiguen usar-la correctament en la seva activitat laboral.

 

Els equips de protecció individual EPI debeen utilitzar en el cas de l'COVID-19 utilitzar-se quan hi ha risc per a la seguretat o la salut dels treballadors per existir casos d'COVID-19 o en estudi com a mitjà de prevenció per evitar contagis.

 

És bàsic que tots els EPI compleixin amb l'obligació per part de fabricant de el marcatge CE que estableix l'article 10 de l'RD 1407/1992 de 20 de novembre (transposició de la Directiva 89/686 / CEE, de 21 de desembre). El marcatge CE s'ha de col·locar i romandrà col·locat en cadascun dels EPI fabricats de manera visible, llegible i indeleble, durant el període de durada previsible o de vida útil de l'EPI.

 

En estos vídeos las profesionales de L'Onada explican de forma resumida, cómo se coloca y cómo se retira un Equipo de Protección Individual (EPI) frente al virus coronavirus.

 

 

 

 

 

 

Passos per posar-se i llevar-se l'equip de protecció (EPI)

 

 

 

A L'Onada Serveis estem posant a l'abast dels professionals la informació necessària per fer prevenció i contenció de l'Covid-19.

Som conscients que treballem amb els grups de mauor risc, que són les persones d'edat avançada i, per això, els nostres esforços van enfocats a fer ús de procediments que evitin i minimitzin a el màxim focus d'infecció que puguin afavorir risc de contagi.

Estem constantment actualitzant els continguts amb les recomanacions que fa el Departament de Salut i el de Treball, Afers Socials i Famílies.

La protecció més important que hem de fer, és un correcte i acurat rentat de mans. El virus és molt susceptible a l'sabó, així, que l'hem de fer servir més sovint del que ho fem habitualment. Les solucions hidroalcohòliques no substitueixen el rentat de mans.

Us deixem consells universals. Són senzills de seguir. La salut està a les mans.

  

Renta't les mans amb freqüència
Utilitza mocadors d'un sol ús
Tapa't la boca i el nas a l'tossir o esternudar
 
 
 
 

Monitoratge Covid-19. Residències per a la Gent Gran

 

L'objectiu d'aquesta recollida d'informació és poder monitoritzar els possibles casos d’infecció pel Coronavirus SARS-CoV-2 de les persones grans que viuen en les diferents residències així com de totes i tots els professionals que treballen cadascuna de les residències Les dades que ens proporcioneu diàriament són claus per la gestió de totes les residències en uns moments tan excepcionals com són els actuals. Moltes gràcies per la vostra feina i disponibiliat!

 

Accés al formulari Monitoratge Covid-19. Residències per a la Gent Gran

 

 

Mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2

 

En l’àmbit de centres residencials, centres de dia, s’adopten les mesures preventives següents:

En l’àmbit dels centres residencials d’atenció a la gent gran, de les persones amb discapacitat i de salut mental, la suspensió de nous ingressos i la suspensió de visites. Es pot permetre la visita en casos d’urgència o necessitat justificada i en tot cas s’ha de preservar el dret d’acompanyament mínim i de cura al final de la vida.

En residències que integren centres de dia, el tancament del centre de dia quan no és pot garantir la separació espais i professionals entre els dos serveis.

El tancament dels casals cívics, dels casals de gent gran, de les cases del mar i de les ludoteques de la Generalitat, així com de la resta de centres públics i privats que desenvolupin els mateixos serveis que els centres esmentats. Excepcionalment, el servei de cafeteria menjador es podrà seguir prestant per als usuaris del centre de dia, concretament, per a les persones que en fan ús en virtut del conveni de places de menjador amb l’ajuntament corresponent, i les persones en situació assimilable. En tots els casos se n’han d’identificar els usuaris. Així mateix, l’ús d’aquests serveis s’ha de fer d’acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries.

L’anul·lació de les activitats que es realitzen en els centres oberts i en els serveis d’intervenció socioeducativa i que estan dirigides als infants i adolescents a excepció d’aquelles situacions d’atenció social imprescindibles com són el servei de menjador en coordinació amb els serveis socials bàsics i especialitzats en l’àmbit de l’atenció a la infància en risc. g) La suspensió per part de les entitats d’educació en el lleure de les activitats de caus, esplais i altres activitats en l’àmbit del lleure que impliqui la coincidència d’infants i joves de centres educatius diferents.

DOGC 18 de març de 2020 (PDF)

 

En el següent document es descriuen com fer una correcta higiene de mansHigiene de les mans amb sabó

GeriSoft

L'Onada Bressol

Web de OnaCare

Web de FiSS

OnaSAD

RSC

Web de Plegadis

Facebook

Instagram

Twitter

YouTube

Linkedin

Envia el teu CV

Descarrega't l'APP Android de L'Onada a:
 • © L'Onada Serveis. 2021 - Tots els drets reservats
Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers per oferir-te una millor experiència i servei. En navegar o utilitzar els nostres serveis, aceptes l'ús que en fem. Acceptar